“I Skal Blive Hadet Af Alle Folk, Kastet i Fængsel og Slået Ihjel For Mit Navns Skyld”. “Finder Jeg Troen, Når Jeg Kommer ?”

“Men alt det er kun veernes begyndelse. Så skal man overgive jer til trængsel og slå jer ihjel, og I skal blive hadet af alle folk for mit navns skyld (Matth. 24:8,9)

Men forud for alt det, skal de lægge hånd på jer og forfølge jer og overgive jer til synagoger og kaste jer i fængsler … for mit navns skyld ” (Lukas 21:12).

Lad os først mindesde 6 Illuminat-bud forfattet af jesuitterne Adam Weishaupt og Mayer Amschel Rothechilds (også talmudist og Frankist-satanist): 1) Fjernelse a monarkiet og al ordnet regering 2) Afskaffelse af privat ejendom. 3) Ophævelse af arv. 4) Afskaffelse af patriotisme. 5) Afskaffelse af familien gennem afskaffelse af ægteskab, al moral og institutionen for fælles uddannelse for børn. 6) Afskaffelse af al religion.

*

Der er i dag 2,2 milliarder kristne i verden – i år 2050 ventes 3 milliarder kristne – idet væksten finder sted i Afrika og visse asiatiske lande (Ikke mindst i Iran – iflg Dansk Europamission).

Om denne statistik holder, kan man betvivle , når man læser følgende:
BBC 3. maj 2019: “Forfølgelsen af ​​kristne i dele af verden svarer næsten til FNs defintion af “folkemordsniveau”, ifølge en rapport bestilt af (den britiske) udenrigsminister, Jeremy Hunt.
Hr. Hunt sagde, han følte, at “politisk korrekthed” havde spillet en rolle i, at spørgsmålet ikke blev konfronteret.

Kristendommen blev “udslettet” fra dele af Mellemøsten.
Rapporten advarede om, at religionen “risikerer at forsvinde” i nogle dele af verden og pegede på tal, der hævdede, at kristne i Palæstina repræsenterer mindre end 1,5% af befolkningen, mens de i Irak var faldet fra 1,5 millioner før 2003 til under 120.000.
Rapporten viser viser ikke kun den geografiske spredning af kristen-forfølgelse, men også dens stigende sværhedsgrad”.

Verdens værste kristenforfølgende lande

Church in Need:

Open Doors citerer Watchlists observationsperiode 1. november 2017-31. oktober 2018
Over 245 millioner kristne bor på steder, hvor de oplever store forfølgelsesniveauer
4.305 kristne dræbt for deres tro
1.847 kirker og andre kristne bygninger angrebet.
3.150 troende tilbageholdt uden retssag, arresteret, dømt eller fængslet

Her er nogle af de vigtigste grunde til, at kristne er forfulgte for at følge Jesus:
1. Autoritære regeringer, der betragter kristendommen som en trussel mod magten
2. Ekstremistgrupper, der ønsker at ødelægge kristne
3. I nogle områder af verden er der radikaliserede ekstremistiske grupper, der fører krig mod enhver, der ikke holder sig til deres specifikke fortolkning af religion
4.Officiel og kulturel dominans af en enkelt religion
5. Rundt om i verden er der mange steder, der har officielle love, der er indført for at stramme kontrol eller endda afskrække kristne.

The Gospel Coalition 4May 2019 nævner 9 af de værste kristnforfølgelseslande – især Nordkorea, Kina og muslimske lande.
Ingen nævner kopterne, der lige som kristne nigerianere lider uendeligt under forfølgelser.
Også i Libanon og Tyrkiet lider kristne frygteligt – f.eks den amerikanske præst og missionær Andrew Brunson.

“Men når Menneskesønnen kommer, mon han så vil finde troen på Jorden? (Lukas 18:8)

Den største afkristning er gennemført i Europa
dels meget blodigt i de Franske og de bolschevistiske revolutioner. I Frankrig gennemførte frimurerpolitikerne i 1905 laïcité/verdslighed i det offentlige rum.

Nazismen tillod kristendommen – blot man ikke fulgte Kristi lære og f.eks nægtede at slå ihjel!

Siden er de fleste af europas lande stiltiende fulgt efter – på den måde, at Kristi navn de facto er bandlyst fra det offentlige rum og det “pæne selskab”. Derimod er dn drabslystne Allah helt stueren!.

Hvorfor?
Her udtaler den jødiske Harvard-lektor i Tyske TV ARD: “Vi vover nu et historisk enestående eksperiment, nemlig at forvandle et monokulturelt/monoetnisk demokrati til et multietnisk demokrati”, alt imens han forbander “populisterne”, dvs. dem, som vil bevare deres monetniske kultur (fra 1:50-1:60 min. markeringen).

Læg mærke til: VI VOVER! Den Nye Verdensorden er farisæernes/jesuiternes og illuminaternes manipulation af os ind i deres énverdensstat. “Multietnisk demokrati” er absurd, idet Muslimer (og farisæere) fordømmer og modarbejder vort demokrati: Allah har allerede givet alle nødvendige love. Politiker-love er derfor blasfemiske! Farisæerne har deres diktatoriske plan for at kanøfle os i deres Nye Verdensorden klar.

The Guardian 21. marts 2018: Europas march mod et postkristent samfund er tydeligt illustreret af forskning, der viser, at et flertal af unge mennesker i et dusin lande ikke følger en religion. Undersøgelsen vidtr, at 16- til 29-årige i den tjekkiske Republik er de mindst religiøse i Europa, hvor 91% af den aldersgruppe siger, at de ikke har nogen religiøs tilknytning. Mellem 70% og 80% af de unge voksne i Estland, Sverige og Holland kategoriserer sig også som ikke-religiøse.

68 procent af danskerne tror på “Gud”. For størstedelens vedkommende er der dog ikke tale om den bibelske Gud, men en højere magt eller åndelig kraft. Og 65 % betegner sig som “kristne” – hvilket ikke betyder Kristi efterfølgelse men derimod et nationalt og kulturelt tilhør.

Og hvordan kan det være anderledes, når “vore præster” kalder efterfølgelse af Kristi lære “hykleri” og “kristeligt snak” – som jeg oplevede hver uge i Flensborg Avis´ “Søndagsord”samt på et møde og specielt, når jeg kommenterede. Ligesom den forrige biskop i Roskilde, Jan Lindhardt, d. 17.02.2005 i Flensborg Avis påstod, at de 10 bud var afskaffet! Da havde hans far P.G. Lindhardt allerede længe kraftigt bestridt det af Kristus lovede evige liv. I det hele taget fik jeg i min studietid i Århus det indtryk, at det teologiske fakultet så det som sin fornemste opgave at afskaffe gud i Eramus-Montanus-lignende disputer.

Endnu værre bliver det, når præster plæderer for muslimsk masseindvandring – ja sågar har skjult illegale immigranter – Kristi værste fjender i en proces, der med demografisk matematisk sikkerhed fører til muslimsk flertal og shariaen i Danmark. Dette er i krasmod strid med 2. Johs. brev 1:7-11, der forbyder at tage imod ikke-kristne vantro. “Den, som gør det, gør sig medskyldig i deres onde gerninger” – se f.eks. Koranens sværdvers (sura 9:5) med befaling om at myrde kristne og andre vantro. I sure 9:1-4 befales muslimerneat bedrage de vantro.
Selv advarede Kristus mod falske profeter ( i vor tid f.eks Muhammed og hans følgesvende).

Her erklærer i 2016 en imam i Danmark på TV2 (skjult kamera), at muslimerne først lige er begyndt at erobre os

FrimurerSverige med verdens første feministiske regering er gået afkristnings-amok, først og fremmest gennem massiv muslimsk import.
Sputnik News 18. december 2019: Sveriges kriminalitetsforebyggelsesråd (BRÅ) er en statsadministrativ myndighed, der har til opgave at udarbejde fakta om juridisk statistik for at lette forebyggelse af kriminalitet og øge den sociale sikkerhed
I de senere år har BRÅ fået en masse kritik, ikke mindst for at have afbrudt praksis med at kortlægge kriminelle etnicitet af ”etiske grunde”.

Ifølge en rapport fra Linköpings Universitet blev personale fra BRÅ indkaldt til justitsministeriet for at “rette” deres rapporter.
Et antal interviewpersoner vidner blandt andet om, hvordan BRÅs ledelse direkte anvendte pres på dem for at ændre deres fund, som af politiske, ideologiske eller andre årsager ikke var ønskelige.
”Hvis man ikke kunne lide resultaterne, betød det censur, manipulation af resultater, sløring af nogle dele og fremhævelse af andre, der ikke var så følsomme eller kunne vise et positivt resultat”, sagde en tidligere medarbejder i Brå i rapporten.

”Glem alt, hvad BRÅ sagde i det 21. århundrede”, tweetede en bruger.

Ikke så mærkeligt:
Således fik verdensfyrsten (Johannes 14:30) gennem sine illuminater, frimurere, medier, politikere, kolossale tilbud af fornøjelser, sex, luksusliv osv. fjernet Kristus fra de flestes bevidsthed.
Vatikanet udnævnte i 1963 Satan som den katolske kirkes overhoved og her.

De protestantiske kirker har siden Luther forkastet Kristi lære om efterfølgelse og overholdelse af hans befalinger som vejen til frelsen. I stedet hersker Satans lov: Har du lyst, har du lov, blot du ikke bliver opdaget. For Kristi offerdød har angiveligt slettet alle vore begangne og påtænkte synder. Sågar mente præsteforsamlingen i Flensborg, at Hitler og Stalin, der jo var døbte, var frelste, hvis de med deres sidste åndedrag fortrød deres synder!! (Røveren på korset ikke blot fortrød – han tjente Kristus med sine sidste åndedrag).
Eller som bisp Jan Lindhardt engang sagde: ” Vi er Guds børn. Han har skabt os – og så har han bare at tage sig af os!”

Håndtegnent for Satans horn

Den tanke, at vi er her for qua vores frie vilje at vælge mellem Kristi og Satans læreog blive dømt på det valg, er helt fremmed for Folkekirken.

Frimureriet har bredt sig i både i den lutherske og den katolske kirke. I Den svenske statskirke er der 600 frimurerpræster og -biskopper. I Canterbury Cathedral holdt i 2017 frimurere 300-års-jubilæum for deres gud, Lucifer  alias Satan med rod i de babylonske Baal-“mysterier og her.

Omkring 25% af vore præster tror ikke på vor Gud endsige Kristi genkomst.

Kristeligt Dagblad 8 dec. 2012: Århus-bispen, den progressive Keld Holm siger: ” Men i dag skal man forholde sig til teksten(om Jesu genkomst) som et billede. Den ene mulighed er at se teksten som en billedlig skildring af det, der allerede er sket, nemlig at vores verden er plaget og martret af katastrofer og krig. Den anden mulighed er at se det som en dommedagsskildring forstået på den måde, at vi dagligt er underlagt dom over det, vi gør forkert. Teksten er i sin voldsomhed ikke langt fra den voldsomhed, hvormed vi kan skade vores medmennesker” , siger Kjeld Holm. Domprovst Anders Gadegård kalder Jesu udsagn om Dommedag for science fiktion!! Og mange præster mener det samme!.

Dvs.: ALLE DISSE PRÆSTER FORNÆGTER DEN CENTRALE KERNE OG MENINGEN MED KRISTI LÆRE.

Altså: Nej, Jesus. Hvis du tøver ret meget længere, finder du i hvert fald ikke megen tro i Europa og USA/Canada

Forfatter Anders Bruun Laursen

DEUTSCH Mein Name ist Anders Bruun Laursen und ich bin pensionierter Augenarzt mit einer Lebensposition, die auf der Lehre Christi basiert, wie sie die Evangelien beschreiben. - Ich wohnte und arbeitete 15 jahrelang in Flensburg.- Ich habe zuvor 2 Blogs geführt: euro-med.dk und new.euro-med.dk über die Neue Weltordnung, dh. die Bemühungen der Pharisäer / Talmudisten seit der Antike, die Welt durch den sowjetischen Kommunismus zu regieren. - Am 11. März 2019 wurden die Blogs gehackt und 9 Dateien entfernt - angeblich von einer mysteriösen Organisation namens Concilium Novi Mundi auf ihrer Website: Rat der Neuen Welt. - Ich glaube nicht - ich weiß - dass Christus als Sohn Gottes Realität ist, weil seine Jünger sich wie im Hansumdrehen und wie durch einen Zauber von Feiglingen zu todesverachtenden Missionaren verwandelten und sich den bestialischsten Formen der Hinrichtung unterziehen liessen. Denn sie hatten den Gereuzigten mit seinen Wunden munter und heiter 2 Tage nach seinem Tode gesehen. - Darüber hinaus zeigt das Turiner Grabtuch das dreidimensionale Negativfoto (Kopfzeile) der Vorder- und Rückseite eines römisch gekreuzigten Mannes mit allen Merkmalen der Evangelien in Bezug auf den gekreuzigten Jesus. Die Fotos sind 1800 Jahre älter als die Fototechnik und werden von der italienischen Akademie der Wissenschaften (ENEA) als "übernatürlich" bezeichnet, da die Bildgebungstechnologie nur mit Bestrahlung des stärksten UV-Lasers der Welt möglich ist. Vor 2000 Jahren gab es kein solches Gerät. ______________________________________________________________________________________________ DANSK Mit navn er Anders Bruun Laursen, og jeg er pensioneret læge med en livsholdning baseret på Kristi lære, som evangelierne beskriver den. - Jeg har tidligere drevet 2 blogs: euro-med.dk og new.euro-med.dk om den nye verdensorden, dvs. farisæernes / talmudisternes bestræbelser på siden oldtiden at regere verden gennem sovjetkommunisme. - Den 11. marts 2019 blev bloggene hacket og 9 filer fjernet - angiveligt af en mystisk organisation kaldet Concilium Novi Mundi på deres websted: Den Nye Verdens Råd. - Jeg tror ikke - jeg ved, at Kristus som Guds søn er virkelighed, fordi hans disciple, der som ved et trylleslag på et øjeblik blev omdannet fra feje kujoner til dødsforagtende missionærer, lod sig underkaste de mest bestialske former for henrettelse - fordi de så den korsfæstede med sine sår fro og munter 2 dage efter hans død. - Derudover viser Torio-ligklædet det 3-dimensionelle negative foto (header) af for- og bagsiden af ​​en romersk korsfæstet mand med alle stigmataerne fra evangelierne vedrørende den korsfæstede Jesus. Billedene er 1800 år ældre end fototeknologien og beskrives af det italienske videnskabsakademiske akademi ,ENEA, som "overnaturligt", fordi billeddannelsesteknologien kun er mulig med bestråling af den stærkeste UV-laser i verden. Der fandtes ikke et sådant apparat for 2000 år siden.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.